top of page

אושן יצירה משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרנות הנושאות את השם אושן יצירה בניהול מנהל קרנות הנאמנות סיגמא קרנות נאמנות בע"מ (להלן "מנהל הקרן"):

קרנות נאמנות

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

Glasses.jpg
Boat.jpg

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

שם הקרן:
אושן יצירה (0B) אג"ח ללא מניות
מספר נייר: 5130232

*

שם הקרן:
אושן יצירה (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות
מספר נייר: 5120001

שם הקרן:
אושן יצירה (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/23
מספר נייר: 5128558

*

שם הקרן:
אושן יצירה (1A) 10/90
מספר נייר: 5119979

שם הקרן:
אושן יצירה (2B) 20/80
מספר נייר: 5123666

שם הקרן:
אושן יצירה (2B) 30/70
מספר נייר: 5124227

שם הקרן:
אושן יצירה (4B) תיק מניות
מספר נייר: 5119987

שם הקרן:
אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי
מספר נייר: 5124268

שם הקרן:
אושן יצירה (4D) גמישה
מספר נייר: 5119995

* סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינו מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת הסיכון השנייה, או מהפקדת משומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים") בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הם בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים:
השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות) לעניין זה:
-קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
-"אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופיקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021).
-"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.
-דירוג AAil כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AAil-) או דירוג מקביל לו.
"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB ) או דירוג מקביל לו.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידים. אין בתשואות ובמיקומי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ומיקומים בעתיד.

למקרא פרופיל חשיפה>>

bottom of page