top of page

אושן יצירה משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרנות הנושאות את השם אושן יצירה בניהול מנהל קרנות הנאמנות סיגמא קרנות נאמנות בע"מ (להלן "מנהל הקרן"):

קרנות נאמנות

OY_006_edited.png

מספר נייר: 5130232

אושן יצירה (0B) אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5120001

אושן יצירה (0B)(!)* תיק אג״ח ללא מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5128558

אושן יצירה (0D)(!)* אג״ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27

שם הקרן:

מספר נייר: 5119979

אושן יצירה (1A) 10/90

שם הקרן:

אושן יצירה (2B) 20/80

שם הקרן:

מספר נייר: 5123666

מספר נייר: 5124227

אושן יצירה (2B) 30/70

שם הקרן:

Glasses.jpg
Boat.jpg

מספר נייר: 5119987

אושן יצירה (4B) תיק מניות

שם הקרן:

מספר נייר: 5124268

אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי

שם הקרן:

מספר נייר: 5119995

אושן יצירה (4D) גמישה

שם הקרן:

מספר נייר: 1194281

אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות

שם הקרן:

* סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עושיה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת הסיכון השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים) בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הם בדירוג AAIL ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים:
השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAIL ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי להעלות את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). בקרן אושן יצירה(0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27 שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולת זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לעניין זה:
- קבוצת סיכוני אשראי ראשונה או שנייה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
-"אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" - לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופיקדונות של הקרן (נוסח חדש - 2021).

מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה או שירידת דירוג של אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל מתחת לדירוג AAil או דירוג מקביל לו מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא ייחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.
-"חברה נטולת זיקה לישראל" - חברה שמתקיימים לגביה כל אלה" (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.
-דירוג AAIL כאמור לעיל או דירוג מקביל לו - לא כולל דירוג (AAIL-) או דירוג מקביל לו.
*"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" - אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתקוף ולדיווחים המיידים. אין בתשואות ובמיקומי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ומיקומים בעתיד.

למקרא פרופיל חשיפה >>

bottom of page